Újdonság

A regény a diktatúra kialakulásának, működésének majd felszámolásának folyamatát modellálja egy elemi iskola mikrovilágában.
Az ötvenes évek végén játszódó történet főhőse egy kisfiú; ő meséli el felnőttként azokat az élményeit, amelyek harminc év múltán is felkavarják. Sorsában a lényeges fordulatot az hozta, hogy apját váratlanul vidékre helyezik, és ő az egyik szöuli elitiskolából közönséges vidéki iskolába kerül. Ott meglepődve tapasztalja, hogy osztálybizalmi diáktársuk, akire az osztályfőnök kényelemből még a testi fenyítés jogát is átruházza, korlátlan, diktatórikus hatalommal bír hatvan (!) fiú fölött. Érdekfeszítő történet, lélektanilag igen hiteles a szöuli kisfiú betörésének, alattvalóvá züllesztésének rajza.
A haza kettéosztottságával foglalkozó nagyszámú koreai irodalmi alkotást azzal múlja fölül Yi Mun-yol életműve, hogy a tragédia okait nem a külső, nemzetközi körülményekben, hanem a koreai társadalom belső ellentmondásaiban s az egyéni döntésekben keresi.
Yi Mun-yol írói világában a személyes élettapasztalatok fontos szerepet játszanak. Regényei pontosan leképezik a koreai modern történelem legfontosabb eseményeit. A koreai irodalmi közvéleményre gyakorolt hatása kezdettől fogva igen nagy. Egy-egy műve megjelenését gyakran viták kísérik, az viszont vitathatatlan, hogy napjainkban ő Korea legjelentősebb írója, akit világszerte – írói rangjához méltóan – elismernek.
Koreai nyelvből fordította: Osváth Gábor és Kim Heung Sick.(ISBN: 978-615-5500-23-7
112 oldal, fûzött
ára: 2730 Ft.)
KÖNYVHETI ÚJDONSÁG, 2016

A mesemondás – akárcsak más előadóművészeti ágak – nem csak passzió, de szakma is. A világ minden táján hivatásos mesemondók ezrei dolgoznak nap mint nap a legmeglepőbb helyeken, és a legtarkább módokon.
Ez a könyv - amely A nemzetközi mesemondás világa alcímet viseli -, nem csak mesemondóknak szól. Szól a közönségeknek is, akik egy-egy újságcikk vagy plakát láttán nem tudják eldönteni, mit várhatnak egy „mesemondó esttől.” Szól a rendezvényszervezőknek, szól a tanároknak és igazgatóknak, akik kitárják az osztálytermeik ajtaját (és akik nélkül sokkal nehezebb lenne a vándor mesemondók élete). És nem utolsó sorban szól a szülőknek, barátoknak és hozzátartozóknak is, akik a kulisszák mögött aggódnak, szurkolnak, és izgulnak, ahányszor egy újabb mesemondó indul el a nagyvilágba.
Zalka Csenge Virág tíz éve éli a hivatásos nemzetközi mesemondók életét. Előszavában így vall a kötet születéséről:
„Mesemondásról beszélni csak mesélve lehet – úgy mutatom be a mesemondó világot, ahogyan én ismerem. Az én utam ide vezetett; az én szemeimmel ilyen a nemzetközi mesemondás. Ha egy másik mesemondót kérdeznél, lehet, hogy nem állítaná mindennek az ellenkezőjét, de mindenképpen mást emelne ki, más ösvényeket rajzolna fel a térképre, más útravaló tanácsot adna. A mesemondás sokféle, és PONT ETTŐL JÓ.” A borító Helena Nelson-Reed „Hollow Hills” festményének felhasználásával készült.
Borítóterv: Kolumbán Hanna
A könyv megjelenését támogatta az NKA.
(ISBN: 978-615-5500-17-6
248 oldal, paper
ára: 3675 Ft.)
A királylány arra kérte a királyt, hogy építtessen neki az országút mellé egy fogadót. Amikor a ház elkészült, a lány beköltözött, és azt íratta fel a cégtáblára: „Itt senki sem kaphat pénzért szállást, de aki elmeséli élete történetét, azt szívesen fogadják, és bőségesen ellátják étellel, itallal.” Híre ment a dolognak, és utazók egész serege mesélte el az életét a szíveslátás fejében.
Az erdélyi szász Josef Haltrich mintha ebben a csodálatos fogadóban gyűjtötte volna népe meséit.
A varázslatos gyűjtemény meséiből Veres István fordításában válogattunk, és e könyvet gyerekek rajzaival illusztráltuk.
Öt éven felülieknek ajánljuk.
A könyv megjelenését támogatta az NKA.
(ISBN: 978-963-9957-96-1
64 oldal, kötött
ára: 2625 Ft.)
KÖNYVHETI ÚJDONSÁG, 2016

Kovács katáng Ferenc író, költő, műfordító 1949-ben született Nyíregyházán. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki diplomát. 1982 óta él Norvégiában, ahol az Oslói Egyetem Média és Kommunikációs Intézetének médiamérnöke. Filmez, fest, rajzol.
„Márainak, Ibsennek, Hamsunnek, Faulknernek, Kosztolányinak, Krúdynak, Sipkay Barnának, Csajkovszkijnak, Bartóknak, Rippl-Rónainak, Csontvárynak, Giacomettinek, Bergmannak, Kieslowskinak ajánlom e kötet írásait.
Márainak fölöttébb lesújtó véleménye volt a mások háta mögé bújó idézgetőkről, én időnként mégis belekapaszkodtam elődeim soraiba, s azokból kiindulva szőttem tovább a családi emlékekből, személyes élményekből, de leginkább a fantáziából táplálkozó gondolataimat. Ezt a tizennégyes listát csak a kötet terjedelme korlátozta. Számtalan kedvencem, nagy tiszteletre méltó alkotó maradt ki. Folyt. köv. (-kkf-)”
A könyv megjelenését támogatta az NKA.(ISBN: 978-615-5500-21-3
96 oldal, fûzött
ára: 2625 Ft.)
A Csintalan Múzsa sorozatban már két kötet válogatást közöltünk Eötvös Károly írásaiból (A kézcsók az alkotmányban, A lelkek ura), melyekben teljes abszurditásában megmutatkozik a magyar prókátor-paradicsom, az „ügyvéd-világ pusztítása Magyarországon” (lásd még: török-világ Magyarországon!). Sokoldalú és gyakorló jogászként azonban éppen Eötvös az, aki emlékezetesen sokat tett azért, amit (a „bevezetés” ellentételezéseként) kivezetésnek nevezhetnénk: „kivezetés a Nagy Magyar Prókátóriumból.” Az ebben a kötetben olvasható Eötvös írások arról az „emberi világról” beszélnek, amely akkor – is – keresett magának menekülési útvonalakat, amikor ereje teljében tündökölt és uralkodott az ügyvéd-világ Magyarországon.
Csintalan Múzsa sorozat. Sorozatszerkesztő: Szávai Géza Előszó: Szávai Géza
A könyv megjelenését támogatta az NKA.
(ISBN: 978-963-9957-98-5
120 oldal, fûzött
ára: 2520 Ft.)
KÖNYVHETI ÚJDONSÁG, 2016

„A megismerés és a megértés olthatatlan vágya volt életem irányítója és motorja.” Így vallott az író, s ennek az olthatatlan vágynak termékei ezek az írások is. Szerkesztési elvét annak idején Határ Győző „raszteresnek”, sávozottnak nevezte. Ezen belül az események olykor semmibe veszik az Idő zsarnokságát, és a nem létezőnek hitt múlt vagy jövő beáramlik a jelenbe, ott hullámzik hősei körül, mindent elborít, átmos, és sokkal konkrétabban, határozottabban alakítja sorsukat, mint a jelen esetlegességei. Sodró áramlás, a kaleidoszkóp torokszorító változásai közepette a tejfehér ködben hullámzó képek, érzések, rideg és hirtelen felforrósodó látomások világát teremtette meg Albert Gábor ebben a kötetében. Kaleidoszkóp tejfehér ködben mondja az egyik elbeszélés címe, s ellenpontként válaszol rá szinte botütésként a másik írás kopár címe: A sarokba nem megyek. Másutt a tenger hullámzását idézi, miközben a Minden egészség kútfejét keresi egy kórházi szoba dzsungelében. Közben zavarba ejtő abszurditásként minduntalan egyfajta szolidaritásigény vagy annak hiánya bukkan elő, ami korántsem erkölcsi kérdés, sokkal inkább a valósággal való szembesülés parancsa.
A könyv megjelenését támogatta az NKA.(ISBN: 978-615-5500-16-9
184 oldal, kötött
ára: 3675 Ft.)
KÖNYVHETI ÚJDONSÁG, 2016

Legenda és dokumentum, regényes történet és az eszmeáramlatokat erős kontúrokkal megrajzoló, érzékletes vallomás határozza meg Albert Gábor írásának szövetét. Nem „önéletrajz”, sokkal inkább egy közösség, egy olyan magyar nagycsalád rajza, amelynek tagjai valamikor a tizenkilencedik század közepén, a reformkor felhajtó áramában emelkedtek ki, lett közülük az egyik országos hírű színművész, a másik akadémiai levelező tag vagy éppen teológiai tanár.
A magány az emberi lét természetes állapota, többnyire áldás, a termékenység gazdag bőségével terhes, máskor kopár bilincs, lélekre csapódó börtönajtó. Minden kitörési kísérlet merénylet. Életünk, ezeknek a mélyben végbement olykor meg sem nevezhető kitörési kísérleteknek végtelen sora, ha úgy tetszik szövedéke. A merénylet szót a terroristák kisajátították, holott valamennyiünket ezek a rejtett vagy látványos merényletek tartanak életben. S mi, akik társadalmi diktatúrákban éltünk (s mikor nem diktatúra a társadalom?) ezt számtalanszor megtapasztaltuk.
A könyv írója tudatában van annak, hogy minden elmélet fakó, csupán az élet aranyló ága zöld. A tett, a mű. Az élet nagy pillanatai: egy titok megfejtése, rátalálás a felszabadító témára, vagy egy-egy a hatalomnak nem tetsző fölfedezés közzététele. Különösen olyan körülmények közt, mikor magánleveleink első olvasói igen gyakran nem a címzettek, hanem a III/III-as figyelőszervezet emberei, s olykor a leghűségesebb barátról, családtagról derült ki, hogy ellenségeink markában vergődő emberek.
A Magányos Merénylő elmélkedései ezekről is számot adnak. A kacskaringókkal teli élethelyzetekben, amelyek legyenek bármilyen kacskaringósak, ott rejtőzik a kitörési kísérlet lehetősége, és a véletlennek látszó hiábavalóságok mögött a lényeg, amiért érdemes élni, amiért érdemes vállalni a merénylet kockázatát. Mert igaz ugyan, hogy útvesztők szövedékében élünk, de hogy melyik utat választjuk, azért mi vagyunk felelősek. Ennek a kockázatvállalásnak „naplója” a Magányos Merénylő elmélkedései, s ennek során a harmadik évezred létproblémáival szembesülve ebben a tükörben nemcsak a szerző, de a figyelmes olvasó tulajdon arca is földereng.

(ISBN: 978-615-5500-22-0
232 oldal, fûzött
ára: 3780 Ft.)

Bernard le Bovier de Fontenelle (1657–1757) munkássága megkerülhetetlen. Szinte nincs olyan magára valamit adó antológia, a korai francia felvilágosodással foglalkozó munka, amelyben meg ne emlékeznének róla, ne idéznék, ismertetnék a korszakra jellemző műveit.
„Dialógusom szereplői a kevéssé ismert, többnyire mellőzött holtak közül valók (...) A történelem minden eddigi korszakból szállított nekem annyi valóságos holtat annyi valóságos kalanddal, hogy a javarészt fiktív dolgokat nem kényszerültem kölcsön venni. Ne lepődjék meg azon sem, ha a különböző rendű és rangú holtak, kiknek társalgását hosszabb ideje van szerencséje nyomon követni, több évszázaddal később felmerült kérdéseken is képesek lesznek hajba kapni.” – írja a neves szerző.

Esszék. Fordította Kozma Tamás
Enigma sorozat. Sorozatszerkesztő: Szávai Géza
A könyv megjelenését támogatta az NKA.
(ISBN: 978-963-9957-97-8
168 oldal, fûzött
ára: 2625 Ft.)
A Kincses sziget mellé e kötettel egy „kincses könyvet” kínálunk az Olvasónak: válogatást Stevenson elragadó esszéiből.
A kapcsolatteremtés, a házasságkötés hallatlanul izgalmas – nem mindennapi módon veszélyes, rejtélyes! – jelenségeinek, látszatainak és igazságainak szentelt Stevenson esszékből össze lehet állítani egy tanulságos és szórakoztató „kincses könyvet”, amelyet szenvedélyesen lapozhatnak a kincses mindennapok (szerelmek, házasságok, barátságok) felé „hajózó” mindenkori ifjak és kevésbé ifjak. Ez a kötet ilyen „kincses könyv célzatú” válogatás.
Esszék. Enigma sorozat
Fordította: Péterfi András

A könyv megjelenését támogatta az NKA.
(ISBN: 978-963-9957-99-2
128 oldal, fûzött
ára: 2625 Ft.)
„A tündérmesék mindent tudnak az emberről. A családi szerepekről, belső konfliktusokról is többet elmondanak, mint akármilyen korszerű pszichológiakönyv. Igaz, mindenről a maguk képi nyelvén beszélnek.
Ha a családon belüli szerepek, konfliktusok közül akarunk megvizsgálni néhányat, nincs könnyű dolgunk. A mesék ugyanis az élet és halál örök és törvényszerű váltakozásáról, az élet mégis megszakíthatatlan folyamáról, szerepek és szereplők bonyolult és elválaszthatatlan viszonyairól beszélnek. Igazuk van a pszichológusoknak, hogy a család középpontja az anya, és persze ebből következik az is, hogy a tündérmesék, amelyeknek bölcsessége a családi élet viszonyaira, konfliktusaira is kiterjed, az anya alakjának kimeríthetetlen változatosságát tárják elénk. De a népmesék sok száz vagy ezer éve gyűlő tapasztalata mutatkozik meg abban is, hogy az apa figurája az anyáéval egyenlő súllyal és mértékben fordul elő bennük. Bármit is gondolunk az előző évszázadok, évezredek családjáról, a tündérmesék arról beszélnek, hogy különböző szerepekben, de egyformán nélkülözhetetlen a család működéséhez, a gyermekek egészséges felnőtté neveléséhez az anya és az apa.”

Dr. Bárdos József a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai karának nyugalmazott tanára, gyakorló szülő, kitűnő pedagógus. Könyvét közérthető nyelve, élvezetes stílusa, humora alapján is jó szívvel ajánljuk – akárcsak a PONT Kiadónál nemrég megjelent Piroska és a vegetáriánus farkas (Kalandozások a kortárs gyermekirodalomban) című kötetét – mind a szakembereknek, mind a laikus érdeklődőknek.

A könyv a sepsiszentgyörgyi Pontfix Kiadó és a Budapesti PONT Kiadó közös kiadásában jelent meg. Terjeszti a PONT Kiadó.

A könyv megjelenését támogatta az NKA.
(ISBN: 9786155500152
152 oldal, fûzött
ára: 2898 Ft.)
KARÁCSONYI ÚJDONSÁG 2016

A Káma Szútra közismert, prózában írt mű a szerelemről, a makáma pedig olykor rímeket is használó prózai elbeszélés. Makámában mesélték-írták például az Ezeregyéjszaka történeteit – ahogyan erre Szávai Géza MAKÁMASZÚTRA című regényének egyik szereplője is emlékeztet. Épp csak ő rímnek tekint mindent, ami a világban, az emberi sorsokban ismétlődik, összecseng, egyik a másikra utal. A MAKÁMASZÚTRA: egymással akár több emberöltő távolságból is „rímelő” emberi életek – évszázadnyi történetfolyam – foglalata. Párhuzamosan futó vagy egymást keresztező életutak, egymásnak feszülő szenvedélyek, történetek, melyek együtt: történelemmé állnak össze. És hogy miként érintkeznek, „állnak össze” emberek, mikor az éppen zord történelemnek kiszolgáltatva a testükön kívül semmijük nem marad? Amikor már csak azt kísérelhetik meg „elolvasni”, hogy – sors, természet által – mi van a testükbe írva? Regénybe rendeződő emberi sors-olvasatok foglalata Szávai Géza nagy ívű, szókimondó könyve.

(ISBN: 9786155500299
456 oldal, kötött
ára: 3995 Ft.)
KARÁCSONYI ÚJDONSÁG 2016!
már rendelhető!

Dan LUNGU (1969) a mai román irodalom egyik legismertebb elbeszélője, a rendszerváltozást követő évek valóságát groteszk humorral tárja az olvasó elé. Regényeit sok nyelvre lefordították.
A Tyúkok a mennyben az Akácos utca és a Gyűrött Traktor nevű kocsma mikrovilágának fantasztikus, lenyűgöző történéseivel aratott nagy nemzetközi sikert.
Az Akácos utcában előrehozott nyugdíjba kényszerült vagy munkanélküli „urak” laknak, gyakori „elfoglaltságuk” a Gyűrött Traktor látogatása. Torzult emlékekből, nosztalgiákból, képzelgésekből, különc tervekből és elszállt álmokból képződő világ ez, közösségi menedékhely, „a férfiak mennyországa”, ahogyan a fiatalabbak nevezik.
A végeérhetetlen purpárlék során nem csupán kocsma-filozófiai kérdésként vetődik fel, hogy: „Van-e a tyúkoknak mennyországuk?” Mert Relu Covalciuc kertjét elözönlik a földigiliszták, és sűrű szőnyeget képezve napokig ott maradnak. Mindenki csodát gyanít. Covalciuc tyúkjai szinte ember módjára kezdenek viselkedni, gazdájuk pedig azon tűnődik, hogy igazából jobb tyúknak lenni, mint embernek. És elképesztő kanyarokat vesz a történet, a „kert-közeli és kocsmaszintű” stílus találó fordulatokban sziporkázik. A fordítással Szonda Szabolcs leleményesen követi mindezt: székelyföldi kocsmákban, erdélyi Akácos utcákban élő, ihletett magyar nyelven alkotja újra a művet.
Borító: Csillag István.
A könyvnek önálló Facebook-oldala van: https://www.facebook.com/DanLungu.magyarul
A könyv megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

(ISBN: 9786155500206
152 oldal, kötött
ára: 3465 Ft.)
KÖNYVHETI ÚJDONSÁG, 2016


Az 1908-ban indult, 1941-ig működő folyóirat, a Nyugat mind esztétikai újszerűségével és gazdagságával, mind egymást követő nemzedékeinek sokoldalú kvalitásával iránytűként szolgált a 20. század első felének modern magyar irodalmában, s mintájával, kisugárzásával jelentős hatást gyakorolt a század második felére, sőt irodalom-felfogásunk a 3. évezredben alakuló jelenére is. Midőn 2008-ban az orgánum megindulásának centenáris ünnepségsorozata tőlem is megkívánta a Nyugatra fordított, még fokozottabb figyelmet, természetesnek tűnt, hogy a munka eredményét önálló kötetben takarítsam be: 2009-ben a PONT Kiadónál látott napvilágot a Nyugat 100+1. Már a kötet lezárásakor kirajzolódott a lehetséges és szükséges folytatás szándéka. Az alapelv változatlan maradt: olyan anyagot keresni, amely eddig kevéssé jelenítette meg magát a kutatók, oktatók érdeklődésének homlokterében. Címként felmerült a ‘Vigasz az irodalomban’ szószerkezet, a könyvben vizsgált korai Bródy Sándor-regény egyik fejezetének címe, de mert az eredetileg kérdőjellel áll, s mert a Nyugat 100+1 folytatásának tényét is érzékeltetni szeretném, azért e könyv címe: A Nyugat égtájai- írja Tarján Tamás
A könyv megjelenését támogatta az NKA.(ISBN: 978-615-5500-18-3
112 oldal, fûzött
ára: 2625 Ft.)