Conflux

A PONT Kiadó
nemzetközi programja

Közösségek és kultúrák egymás mellett létezése nem volt konfliktusoktól mentes a történelem folyamán. A huszadik század végére azonban összezsugorodott a világ (minden elérhetõbbé vált) - a globálisnak nevezett gondolkodást ma már a mindennapi élet dimenziójában is szükségesnek érezzük. Ennek az évezrednek a végén sem az egyének, sem a közösségek nem élhetnek elszigetelten. Sejtéseink és reményeink szerint: a különféle kizárólagosságok nem determinálhatják az emberi gondolkodást és cselekvést. Minden bizonnyal eljött a mellérendelés elvének korszaka. Ez a meggyõzõdés indította útjára a PONT Kiadó CONFLUX nevû programját. A KONFLIKTUS ellentéte - legalábbis a szellemi, kulturális vonatkozások rendszerében! - a KONFLUXUS (Conflux) lehetne, mely egymásmellettiséget, együtthangzást, korlátozatlan együttlétezést-együtthaladást jelent. A CONFLUX program keretében jelentõs, érdeklõdésre számot tartó mûveket adunk közre több nyelven. A program - örömünkre - legnagyobb érdeklõdést kiváltó vonulata az a könyvsorozat, amelyben a kelet-közép-európai irodalmak mûvei jelennek meg, közel azonos idõben, azonos borítóval - és a "fogadó nyelvek" irodalmának egy-egy alkotója írja az utószót. A kortárs román novella egyik megújítójának, Mircea Nedelciunak a magyar nyelvû könyvéhez (Jenny avagy a szépséges irodistalány balladája) például Mészöly Miklós írt utószót. Mircea Nedelciu pedig Szávai Géza Séta gramofonzenére címû regényének román nyelvû kiadását utószavazta. A regény orosz változata megjelent folyóiratban, már a könyv is az orosz könyvesboltokba került Alekszandr Melihov utószavával. Melihov Érosz és Tanatosz címû regényének készül magyar és német nyelvû fordítása. A Simona Popescu kötetének elõszavát író Kukorelly Endre román nyelvû kötete már olvasható. Franz Hodjak novelláskötete magyar nyelven (melyhez Szávai Géza írt utószót) már hozzáférhetõ, a román nyelvû kiadás megjelenés elõtt áll. Richard Wagnertõl egy esszékötet készül magyar és román nyelven; a Die Muren von Wien címû Wagner regényt egy fiatal magyar prózaíró fordította magyar nyelvre. (És Wagner írta Szávai Géza Spaziergang mit Frauen und Böcken címen németül megjelenõ regényéhez az utószót.) Ana Blandiana reprezentatív kötetét a PONT Kiadó magyar és francia nyelven is kiadja - hiszen nem csupán magyar alkotók mûvei jelennek meg (más nyelveken) a CONFLUX program keretében. A Moldova Köztársaságban élõ román költõ-grafikus, Iulian Filip kötetét a magyar változat (Mamut a hûtõszekrényben, az utószót írta Szávai Géza) után orosz és francia nyelven adjuk közre. A kitûnõ román esszéíró, Horea-Roman Patapievici kötetéhez Konrád György írt elõszót, miközben Konrád A városalapító címû regénye orosz nyelven már kapható, s román nyelvû kiadását is elindítottuk... A lista korántsem teljes, csupán jelzés értékû. Bízunk nem csak az írói, hanem az olvasói szolidaritásban is; hisszük, hogy az olvasó közérzete szempontjából sem közömbös, ha tudja: ugyanazt a könyvet (ugyanolyan borítóval) ugyanabban az idõben több nyelven forgathatják Londontól Moszkváig. A CONFLUX program két- vagy több nyelvû könyvei a mellérendelés elvét még kézzelfoghatóbban közelítik meg, gyakorlati(bb) célokat is szolgálva. Nem elhanyagolható élmény egy kötetben olvasni Kölcsey Ferenc verseit román és magyar nyelven Romániában; vagy Pilinszky János verseit szlovák és magyar, Nemes Nagy Ágnes verseit szlovák és magyar nyelven Szlovákiában; vagy Robert Browning verseit angol és magyar nyelven, Babits Mihály tanulmányával (!) bárhol, ahol magyar és angol nyelven olvasnak... Méliusz József Jitgadal elégiája angol-magyar-román-jiddis (négy nyelvû) kötetben jelent meg. A példák itt is jelzésértékûek, a lista nem teljes. Kohl Ferenc Patt címû regényének német és magyar nyelvû kiadása jó alkalom a kétnyelvû író alkotáslélektanába való beplillantásra. (A szerzõ mind magyar, mind német nyelven maga írta végig a könyvét.) Tervezzük Franz Liebhard alias Reiter Róbert életmûvének megjelentetést mind magyar, mind német nyelven (a két kultúrában ugyanaz a személy, ugyanaz az író alkotott - két különbözõ név alatt.) Pomogáts Bélának a román-magyar viszony történelmét áttekintõ, Épülõ hidak (Románok és magyarok) címû könyve tovább árnyalja és gazdagítja a CONFLUX program könyveibõl kibontakozó Közép-Kelet-Európa képet. A CONFLUX programban megjelenõ kiadványaink, két- vagy többnyelvû könyveink kultúrák közelítését szolgálják, nem csupán az európai kontinensen, hanem tágabb összefüggésben is. A japán építészetet megújító, a keleti és nyugati princípiumokat összebékítõ Tadao Andoról kiadott, gazdagon illusztrált könyvünk erre jó példa (Klein Rudolf: Architect Between East and West - TADAO ANDO - Az építész Kelet és Nyugat között). Vlad Arghirnak a világhírû énekesrõl-költõrõl-regényíróról, Leonard Cohenrõl írott és fotózott album-értékû könyvét román, magyar, angol változatban kínáljuk fel az európai és tengerentúli olvasóknak. A CONFLUX keretében több nyelven megjelenõ esszékötetek sora a mellérendelés elvének fényében vizsgálják az irodalmi, kulturális kapcsolatokat. A CONFLUX program (és a PONT Kiadó) írók, irodalmak, nyelvek, intézmények elõtt egyaránt nyitott. Mészöly Miklós több könyvével is szerepel a PONT Kiadó CONFLUX programjában. A szerzõ emlékezetes esszéibõl Az ember, akit megölt címen készült válogatást (novellái és Saulus címû regénye mellett) több nyelven jelentetjük meg. Mészöly esszéinek egyik vonulata az identitáskeresés és az identitások (!) általános emberi megalapozásának lélektani és logikai lehetõségeit kutatja. Az esszéírói következetesség példamutató: az útvesztõket, a zsákutcákat is számbaveszi. Mészöly Miklós elsõsorban saját nemzettudatunk alakulását, elszalasztott történelmi esélyeink tanulságait elemzi. És egy józan - személyes és kollektív - önismeretbõl kibontakozó, jövendõ nemzettudat lehetõségeit vizsgálja. A kiútkeresés iránytûje: olyan általánosságra és érvényességre törõ etika, mely egyaránt figyelni képes a Vietnamban harcoló amerikai katonára, a holocaust áldozatára, a világháború európai gyõzteseire és veszteseire, a vadságra és a jóságra... Mészöly Oh, che bella notte címû novelláskötetének román nyelvû kiadásához a jeles esszéíró Ion Bogdan Lefter írt utószót. (A román kritikai visszhangról a kötet magyar nyelvû kiadásában tájékoztattuk az olvasókat.) Megjelenés elõtt áll a könyv angol és orosz nyelvû fordítása. Mészöly Miklós Saulus címû regényének román változatához a kortárs román esszé nagy tekintélyû mûvelõje, Mircea Martin (a bukaresti világirodalmi kiadó, az Univers igazgatója) írt nem csupán a regényt, hanem a Conflux programot is méltató utószót. (A Saulus orosz fordításán Jurij Guszev, a neves moszkvai mûfordító dolgozik.) Mircea Martinnak a Saulus román kiadásához írott utószavát a magyar nyelvû kötet függelékében is közreadtuk.

E-mail címünk: pontkiado@pontkiado.hu